pl ua eng
trasa polska
 
 
 
 
 
 
 

Wybór literatury

 • Aftanazy R., Materiały do dziejów rezydencji, pod red. A. J. Baranowskiego, t. VI, A. B., Dawne województwo bełskie, ziemia chełmska województwa ruskiego, Warszawa 1989;
 • Bazak J., Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach „ziemi lubaczowskiej” w XVII wieku, „Rocznik Lubaczowski”, t. XIII-XIV, 2000, s. 21-45;
 • Bogdanowski J., Fortyfikacje ziemne na terenie powiatu lubaczowskiego, „Rocznik Lubaczowski”, t. II, 1971, s. 15-27;
 • Brykowski R., Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995;
 • Buraczyński J., Roztocze. Dzieje osadnictwa, Lublin 2008;
 • Czarnecki W., Kopf K., Przez ziemię lubaczowską. Przewodnik, Warszawa 1962;
 • Dziedzicki L., Jaworów, [hasło w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [cyt. dale: SG], red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. III, Warszawa 1882, s. 519-527; Kobylnica Ruska i Kobylnica Wołoska, [hasło w:] SG, t. IV, 1883, s. 217-218; Krakowiec, [hasło w:] SG, t. IV, 1883, s. 605-607; Krechów, [hasło w:] SG, t. IV, 1883, s. 654-659; Lubaczów, [hasło w:] SG, t. V, 1883, s. 370-373; Narol [hasło w:] SG, t. VI, 1885, s. 914-916; Niemirów [hasło w:] SG, t. IX, 1889, s. 447-449; Oleszyce, [hasło w:] SG, t. VII, 1886, s. 477-479; Płazów [hasło w:] SG, t. VII, 1885, s. 281-282; Potylicz, [hasło w:] SG, t. VIII, 1887, s. 879-883; Radruż, [hasło w:] SG, t. IX, 1889, s. 447-449; Rawa Ruska, [hasło w:] SG, t. IX, 1888, s. 560-566; Skwarzawa Nowa, [hasło w:] SG, t. X, 1889, s. 742-743; Smolin, [hasło w:] SG, t. X, 1889, s. 906; Szczepłoty, [hasło w:] SG, t. XI, 1890, s. 846-847; Szkło [hasło w:] SG, t. XI, 1890, s. 921-922; Wielkie Oczy [hasło w:] SG, t. XIII, 1893, s. 345; Werchrata, [hasło w:] SG, t. XII, 1894, s. 221-222; Wierzbiany, [hasło w:] SG, t. XIII, 1894, s. 390-391; Zawadów, [hasło w:] SG, t. XIV, 1895, s. 477-478; Żółkiew, [hasło w:] SG, t. XIV, 1895, s. 817-822;
 • Fijałkowski W., Szlakiem Jana III Sobieskiego, Warszawa 1984;
 • Gajerski S. F., Eksploatacja skał wapiennych w królewszczyznach starostwa lubaczowskiego w XVI-XVIII wieku, „Materiały i Studia Muzealne”, [t. 1], Przemyśl 1978, s. 5-25;
 • Gajerski S. F., Materiały źródłowe tyczące bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego okresu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXIII, 1969, nr 3/4, s. 219-227;
 • Gajerski S. F., Zarys dziejów Cieszanowa, Przemyśl 1981;
 • Gajerski S. F., Zarys dziejów Narola, Przemyśl 1986;
 • Giemza J., Kształtowanie się malarskiego wystroju drewnianej cerkwi w XVI-XVIII wieku na przykładzie zabytków z Radruża, „Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. I, Rzeszów 1999, s. 63-94;
 • Giemza J., O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii. Słowem i obrazem, Łańcut 2006;
 • Gliwa A., Najazd tatarski na ziemię przemyską podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 r., „Rocznik Przemyski”, t. 39, z. 4 Historia, Przemyśl 2003, s. 37-61;
 • Gmina Lubaczów. Środowisko przyrodnicze i kulturowe, red. Jerzy J. Fonfara, tekst: Janusz Mazur, Grzegorz Szafran, Rzeszów 2010;
 • Gmiterek H., Lubaczów w XVII-XVIII stuleciu, „Rocznik Lubaczowski”, t. IV, 1990, s. 27-41;
 • Gmiterek H., Lipsko w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1613-1772), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. VIII-IX, 1991-1992, s. 57-72.
 • Gmiterek H., Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1585-1772), „Rocznik Lubaczowski”, t. V, 1994, s. 17-36;
 • Horn M., Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. VIII, 1962, s. 3-71;
 • Horn M., Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964;
 • Horn M., Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966;
 • Horn M., Lubaczów i ziemia lubaczowska do połowy XVII w. (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XVII w.), „Rocznik Lubaczowski”, t. I, 1967, s. 23-40;
 • Horwat J., Pościg hetmana Jana Sobieskiego za Nuradyn-sołtanem w październiku 1672 r., „Materiały i Studia Muzealne”, T. IV, Przemyśl 1981, s. 238-243;
 • Hrabiec W., Z buwalszczyny Nowoho Seła koło Cesanowa w Hałyczyni 1826-1944, Nju-Jork-Paryż-Sydnej-Toronto 1967;
 • Huk M. ks., Krowica dawnej i dziś, Wrocław 1989;
 • Jan III Sobieski zwycięzca spod Wiednia, Wielcy Polacy, t. 9, Warszawa 2007;
 • Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 1993;
 • Janeczek A., Ciągłość w dobie zmian. Lubaczów jako ośrodek zarządu terytorialnego w średniowieczu, „Rocznik Lubaczowski”, t. VI, Lubaczów 1996, s. 20-31;
 • Jaworiwszczyna i krakoweczczyna. Regionalnyj historyczno-memyarnyj Zbytnik, praca zbiorowa pod red. Wasyla Lwa i Wołodymyra Barahura, Nowy Jork-Paryż-Sydnej-Toronto 1984;
 • Karpowicz M., Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1970;
 • Kaskun S, Miejsca styku – zabytki ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego Żółkiewszczyzny [w:] Polska – Ukraina. Wspólna przeszłość. Materiały z sesji pt.: „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego” (Cieszanów, 29 IX 2006r.) i konferencji pt. „Polska-Ukraina. Wspólna przeszłość” (Cieszanów, 25-26 XI 2006r.), praca zbiorowa pod redakcją naukową Zygmunta Kubraka i Tomasza Roga, Cieszanów 2007, s. 26-34;
 • Kołodziej W., Dzieje Narolszczyzny, Tomaszów Lubelski 1996;
 • Kołodziej W., Płazów i okolice, Lipie 2006;
 • Kopczyk szczęśliwej wiktorii wiedeńskiej. Z listów króla Jana III i królowej Marysieńki tudzież z diariusza królewicza Jakuba Sobieskiego usypany, wstęp i wybór Adam W. Witusik, Lublin 1983;
 • Kopf M., Lubaczowski zamek, „Rocznik Lubaczowski”, t. II, 1972, s. 81-89;
 • Korzon T., Dola i niedola Jana Sobieskiego, T. I-III, 1629-1674, Kraków 1898;
 • Kotarski H., Pośmiertna chwała Jana III Sobieskiego, [w:] Rzeczypospolita w czasach Jana III Sobieskiego, katalog wystawy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 5 września - 8 października 2004, Stalowa Wola 2004, s. 34-47;
 • Krasny P., Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003;
 • Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Opisy i obrazy przeszłości, zebrał Seweryn Przybylski, Lwów 1926;
 • Krasny P., Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków 2003;
 • Kubrak Z., Zamek w Lubaczowie. Przyczynek do dziejów zamku w XVI – XVII w., „Rocznik Lubaczowski”, t. III, 1985, s. 57-68;
 • Kubrak Z., Materiały do dziejów Cieszanowa i Lubaczowa, „Rocznik Lubaczowski”, t. VII, 1997, s. 86-94;
 • Kubrak Z., Zarys rozwoju przestrzennego Lubaczowa (XIV-XX), „Rocznik Lubaczowski”, t. VIII, 1998, s. 5-18;
 • Kubrak Z., Plucha J., Zabytkowy ikonostas z Muzeum w Lubaczowie, „Materiały i Studia Muzealne”, T. VII, Przemyśl 1988, s. 179-186;
 • Kuca J., Opowieści Jarosławskiego Nadsania, Rzeszów 2008;
 • Kuczman K., Mecenat artystyczny Jana III, [w:] Rzeczypospolita w czasach Jana III Sobieskiego, katalog wystawy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 5 września - 8 października 2004, Stalowa Wola 2004, s. 62-65;
 • Kukiz T., Kresowe madonny i inne obrazy z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), cz. 1, Warszawa 2000, cz. 2, Warszawa 2001;

   

 • Leszczyński M. bp, Kaplica Matki Bożej w Nowinach Horynieckich, Zamość 2001;
 • Lew S., Sztuka ludowa w lubaczowskiem, „Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej”, t. I, 1967, s. 72-84;
 • Łazar A., Historia Płazowa 1614-1939, „Rocznik Lubaczowski”, t. III, Lubaczów 1983, s. 24-56;
 • Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 1960;
 • Majus K. D., Wielkie Oczy, Tel Awiw 2002;
 • Maria Kazimiera d’Arquien de la Grande, Listy do Jana Sobieskiego, opracował: Leszek Kukulski, Warszawa 1966;
 • Makara S. P., Architektura, malarstwo i rzeźba Kościoła Rzymskokatolickiego na obszarze powiatu lubaczowskiego, [w:] Roztocze. Problemy ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w przygranicznym pasie Polski i Ukrainy, T. 2, materiały z konferencji naukowo-praktycznej, Horyniec –Zdrój 18-19.05.2001r., s. 231-262;
 • Makara S. P., Materiały do dziejów Oleszyc i okolic, „Rocznik Lubaczowski”, t. IX-X, Lubaczów 2000, s. 214-230;
 • Makara S. P., Mazur J., Materiały do dziejów Narola i Lipska, RL, t. VIII, Lubaczów 1998 (wyd. 1999), s. 173-188;
 • Mazur J., Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, cz. 1-5 (poz. 1-51), Lubaczów 1997, mps w Muzeum Kresów w Lubaczowie;
 • Mazur J., Materiały do dziejów Starego Dzikowa i okolic„Rocznik Lubaczowski”, t. IX-X, Lubaczów 2000 (wyd. 2001), s. 200-213;
 • Mazur J., Cerkwie złotego wieku, „Monument”, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Nr 2, 2005, s. 71-113;
 • Mazur J., Kamienne dziedzictwo, [w:] Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, red. Stanisław Piotr Makara i Barbara Woch, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów 2008, s. 10-37;
 • Na szlacheckim szlaku rodu Sobieskich (Na szlacheckomu szlahu rodu Sobeśkich), opr. Przemysław Kuśmierczyk, Jakub Kuśmierczyk, Robert Słowikowski, Rybczewice 2010, www.szlaksobieskiego.pl/publikacje/1/1.pdf;
 • Notz K., Zabytki powiatu cieszanowskiego, ok. 1910 (właściwie ok. 1904), Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zbiory Specjalne, Dział Rękopisów, rkps 5636 (odbitka w Muzeum Kresów w Lubaczowie);
 • Odsiecz Wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Tło historyczne i materiały źródłowe, T. I i II, Kraków 1990;
 • Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski. Diaryusze, relacye, pamiętniki, itp., służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza, Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana wielkiego koronnego z rękopisów zebrane przez Ambrożego Grabowskiego, t. 1-2, Kraków 1845;
 • Orłowicz M., Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, Lwów 1912;
 • Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1914;
 • Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane, Lwów 1850;
 • Pasek J. Ch., Pamiętniki, przedmowa Janusz Tazbir, wstęp i objaśnienia Władysław Czapliński, Warszawa 2009;
 • Pawłowski A., Roztocze polskie i ukraińskie. Przewodnik, Pruszków 2009;
 • Petrus J., Kościoły i klasztory Żółkwi. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 2, Kraków 1994;
 • Piórecki J., Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego, Rzeszów 1989;
 • Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 1, 1629-1671, Kraków 1880, cz. 2, 1672-1674, Kraków 1881;
 • Podhorodecki L., Jan III Sobieski, Warszawa 2010;
 • Popiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669-1729, Kraków 1996;
 • Przewodnik po Polsce w 4 tomach, t. II, Polska Południowo-Wschodnia, red. S. Lenartowicz, Warszawa 1937;
 • Rąkowski G., Polska egzotyczna, cz. III, Pruszków 2006;
 • Rąkowski G., Ziemia lwowska. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. III, Pruszków 2007;
 • Ross J., Dwór obronny w Wielkich Oczach w powiecie lubaczowskim, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL. Materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10.05.1970r., Łańcut 1972, s. 253-161;
 • Róg T., Przewodnik po gminie Cieszanów i rejonie żółkiewskim, Cieszanów 2007;
 • Rydzewski P., Roztocze południowe, Krosno 2009;
 • Sarnecki K., Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691-1696, opracował i przygotował do druku Janusz Woliński, Wrocław 1958;
 • R. Sikora, Husaria pod Wiedniem 1683, Warszawa 2012;
 • Sikorski M., Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Zabrze 2007;
 • Słobodian W., Cerkwy Ukrainy. Peremyśka eparchia, Lwiw 1998;
 • Słobodian W., Żowkiwszczyna. T. 5. Historyko-architekturni narysy cerkow, Żowkwa-Lwiw-Bałtymor 1998;
 • Słobodian W., Odkrycie najstarszej datowanej drewnianej cerkwi na Ukrainie, "Ochrona Zabytków”, nr 1, 2014, s. 75-87;
 • Sobieski J., Listy do Marysieńki, T. I-II, opr. Leszek Kukulski, Warszawa 1973;
 • Stelmach A., Dwór w Oleszycach w XVIII w., „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXXI, 1971, nr 3, s. 283-292;
 • Stelmach A., Z przeszłości Horyńca, „Rocznik Ziemi Lubaczowskiej”, t. 2, Lubaczów 1971, s. 91-101;
 • Stelmach A., O zabytkach ruchomych powiatu lubaczowskiego, „Rzeszowska Teka Konserwatorska”, [z. 1], Rzeszów 1974, s. 131-147;
 • Stęczyński M. B., Okolice Galicyi, Lwów 1847 (reprint 1990);
 • Styrna J., Mamoń A., Zabytki ziemi lubaczowskiej,. Przemiany w latach 1904-2004 na podstawie rękopisu Karola Notza, Kraków 2004;
 • Szajowski A., Od Krasnegostawu do Narola, „Kresowiak Galicyjski”, nr 2, luty 2011, s. 12;
 • Szajowski A., Za Tatarami przez Cieszanów, Lubaczów…, „Kresowiak Galicyjski”, nr 3, marzec 2011, s. 9;
 • Szajowski A., Przez Brusno, Horyniec, Radruż… Bitwa pod Niemirowem, „Kresowiak Galicyjski”, nr 4, kwiecień 2011, s. 6;
 • Szajowski A., Od Niemirowa w pościgu, „Kresowiak Galicyjski”, nr 5, maj 2011, s. 7;
 • Szajowski A., Branka z Radruża. Od Komarna do Petranki, „Kresowiak Galicyjski”, nr 7, lipiec 2011, s. 6;
 • Szajowski A., Powrót hetmana, „Kresowiak Galicyjski”, nr 10, październik 2011, s. 12;
 • Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, pod red. Aleksandry J. Kasprzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2005;
 • Tatomir L., Ślady króla Jana III w kraju naszym: 106 miejscowości w Galicyi, zostających w związku z żywotem dziejowym i domowym Jana Sobieskiego, Lwów 1883;
 • Tron pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jan III Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696-1996, katalog wystawy, Muzeum Pałac w Wilanowie, 17 czerwiec-30 wrzesień 1996, Warszawa 1996;
 • Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. III, Ziemie Ruskie, z. 2, Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992;
 • Wagner M., Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, t. I i II, Zabrze 2009;
 • Walki hetmana Jana Sobieskiego w okolicach Cieszanowa. Żywa lekcja historii – poznajemy swoje korzenie, tekst: T. Róg, Cieszanów 2011;
 • Wędrujemy roztoczańskim szlakiem św. Brata Alberta, Przewodnik Przyrodniczo-Edukacyjny, tekst: A. Łazar, opis szlaku: M. Bobecki, zdjęcia: A. Hryniewicz, M. Bobecki, Lubaczów 2010;
 • Węglicka K., Bliska Ukraina. Gawędy kresowe, Warszawa 2009;
 • Wimmer J., Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 2008;
 • Wład P., Wiśniewski M., Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów, Mielec 2001;
 • Wład P., Roztocze. Puszcza Solska, T. 6, Roztocze ukraińskie, Lwów, Iwano-Frankowe, Jaworów, Krechów, Niemirów, Potylicz, Rawa Ruska, Szkło, Żółkiew i ich okolice, Rzeszów 2010;
 • Wolski K., Z badań nad kamieniarstwem ludowym na Roztoczu, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. I, 1966, s. 133-127;
 • Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1994;
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, T. 33, województwo przemyskie, Warszawa 1998;
 • Zieliński H., Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. 2, t. 2, z. 1, Warszawa 1930, s. 1-44;
 • Ziembicki W., Jan Sobieski jako myśliwy. Rzecz wygłoszona na uroczystej Akademji w czasie obchodu 50-letniego jubileuszu Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie, dnia 16 czerwca 1926 r., Lwów 1926;
 • Zilinko R., Iwan Rutkowicz, Żowkiwśkij ikonostas. Korotkij narys z nahody perszoji wystawki ansamblu, Materiały I Miżnarodnoji naukowoji konferencji, Lwiw 23-24.11.2009, [w:] „Apolohet”, nr 14, Lwiw 2009, s. 147-152;
 • Żeleński-Boy T., Marysieńka Sobieska, Warszawa 1953;
 • Żygulski jun. Z., Hetmani Rzeczypospolitej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Kraków 1994;
trasa ukraiska
 
 
 
 
4kolory
page
© 2011 UG Lubaczów | Kontakt Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. realizacja: tio interactive
Strona, którą Państwo odwiedzacie jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz osób i instytucji, wymienionych w podpisie tekstu/zdjęcia. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.